PRIVAATSUSPOLIITIKA

Üldist

Teie poolt veebikeskkonnas www.jeprent.ee pakutava tehnika ja seonduvate teenuste vahendamise keskkonna (edaspidi: Vahenduskeskkond) kasutamisega seoses kogutud isikuandmete töötlemise eest vastutab JepRent OÜ (registrikood 14335263, aadress Linamäe tn 2, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harjumaa; tel: +372 58 282 554, e post: info@jeprent.ee edaspidi: JepRent või meie). Meil on hea meel, et tunnete meie teenuste vastu huvi. Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning me suhtume sellesse täie tõsidusega. Teie isikuandmete töötlemisel täidame asjakohastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning järgime isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Milliseid isikuandmeid kogume ning mida me nendega teeme?

Kui te ei soovi Vahenduskeskkonna kasutajaks registreeruda, kuid soovite saada teavet meie tegevuse ja pakkumiste kohta, palume teil avaldada meile oma nimi ja e-posti aadress. Andmete edastamine toimub kontaktvormi(de) täitmisel ning vastavaid andmeid hoiab ja töötleb meie koostööpartner MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp). Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, mille sisu avaldatakse Vahenduskeskkonnas vastavate andmete sisestamise juures. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ning te võite selle vastava tahteavalduse tegemisega igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust.

Kui soovite läbi Vahenduskeskkonna kasutada meie teenuseid või saada meie teenuste kohta rohkem teavet, on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Vahenduskeskkonnas pakutavate teenuste osutamiseks palume teil Vahenduskeskkonna kasutajaks registreerimisel sisestada oma ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, pangakonto IBAN, telefoninumber ja isikukood või sünnikuupäev. Nende andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teiega Vahenduskeskkonna kasutamiseks sõlmitud leping ning need andmed on vajalikud teie isiku tuvastamiseks, tehnika väljarentimiseks või teenuste osutamiseks vajalike lepingute ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks ning muude Vahenduskeskkonnas pakutavate teenuste osutamiseks vajalike toimingute teostamiseks. Samuti kasutame teie poolt avaldatud e-posti aadressi või telefoninumbrit turunduslikel eesmärkidel teile Vahenduskeskkonna tutvustamiseks, olulistest Vahenduskeskkonda puudutavatest uudistest teavitamiseks ja paremate pakkumiste edastamiseks.

Kellele me teie isikuandmeid edastame?

Teie poolt meile avaldatud isikuandmeid avaldame kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on meie teenuste osutamiseks vältimatult vajalik. See tähendab, et kasutame oma tegevuses koostööpartnereid, kellele edastame teie isikuandmed Vahenduskeskkonnas pakutavate teenuste osutamisega ja/või meie turundustegevusega seotud eesmärkidel. Samuti edastame asjakohased isikuandmed teie lepingupartneritele, kellega sõlmite Vahenduskeskkonna kaudu lepingud. Muudel eesmärkidel teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edastata. Kõik kolmandad isikud, kellele me teie isikuandmeid edastame, võivad vastavaid isikuandmeid kasutada ja töödelda üksnes käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel ja viisil.

Eeltoodust hoolimata võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui see on vajalik meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või õiguse teostamiseks.

Millal isikuandmed kustutatakse?

Vahenduskeskkonna kasutamise käigus kogutud isikuandmed kustutatakse, kui te oma Vahenduskeskkonnas registreeritud konto kustutate. Vahenduskeskkonna kaudu teiste kasutajatega sõlmitud lepinguid säilitab JepRent 6 kuud alates vastava lepingu lõppemisest või täielikust täitmisest.

Meie turundusteavituste ja pakkumiste saamisest edaspidiselt keeldumiseks ja vastavate andmete kustutamiseks võite pöörduda meie poole e posti teel aadressil info@jeprent.ee või järgida teile edastatud turundusteate lõpus olevat juhist enda eemaldamiseks turundusteadete nimekirjast.

Küpsised

Kuigi meie Vahenduskeskkonda on teil teatud ulatuses võimalik külastada ka ilma, et jätaksite meile oma isikuandmed, juhime teie tähelepanu asjaolule, et kasutame oma õigustatud huvi alusel Vahenduskeskkonnas küpsiseid (cookies). Küpsiste kohta võite täiendavat infot lugeda siin.

Küpsised annavad meile statistilist teavet, mis aitavad analüüsida Vahenduskeskkonna külastajate käitumismustreid. Näiteks salvestame küpsiste abil teie poolt kasutatud seadme IP-aadressi, mis võimaldab meil hiljem teile läbi Google’i ja Facebooki oma teenuseid ja pakkumisi tutvustada. Vastavaid andmeid säilitatakse Google’i jaoks kuni 540 päeva ning Facebooki jaoks kuni 180 päeva. Vahenduskeskkonna arendamiseks ja kasutajamugavuse tõstmiseks vajaliku info hankimiseks kasutame Google Analytics teenust, mis võimaldab meil analüüsida, kuidas meie kliendid Vahenduskeskkonna kasutavad ja seal navigeerivad. Vastavaid andmeid töödeldakse ja säilitatakse anonüümse statistilise andmekogumina.

Vahenduskeskkonna kasutusmugavuse tõstmiseks kasutame ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Neid kasutatakse näiteks kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et Vahenduskeskkonda külastades ei pea te igakordselt sisse logima. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse ning kustutada ka kõik küpsised, mis seni on arvutisse salvestunud. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Lähemalt võite sellest lugeda siin.

Kuidas teostada oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguseid?

Kui soovite:

  • tutvuda oma isikuandmetega, mida me oma tegevuse raames töötleme,
  • oma ebaõigete ja/või aegunud isikuandmete parandamist ja/või täiendamist,
  • oma isikuandmete kustutamist ja/või töötlemise piiramist või lõpetamist ja avalikustatud isikuandmete kustutamist, kui edasine töötlemine ei ole kohalduva õiguse alusel lubatud, või esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid,
  • nõuda kohalduva õigusega kooskõlas andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale,
  • esitada meie poolt teie isikuandmete töötlemisele vastuväiteid või
  • avaldada meile muid teie isikuandmete töötlemisega seotud soove või taotlusi või kui vajate selle kohta täiendavat informatsiooni,
palun pöörduge meie poole e-posti teel aadressil info@jeprent.ee.

Kui leiate, et oleme teie isikuandmeid töödelnud õigusvastaselt või oleme teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi rikkunud, siis palume teil sellest meile kindlasti eeltoodud e-posti aadressil teada anda. Samuti on teil õigus pöörduda sellisel juhul kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Turvalisus

JepRent säilitab andmeid digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Kõikidele meie ja meie koostööpartnerite poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad juurde üksnes JepRent töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.

Turundustegevuseks kogutud isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse meie koostööpartneri MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) Ameerika Ühendriikides asuvas serveris. Ameerika Ühendriikidesse edastatud isikuandmete MailChimp poolt töötlemise turvalisus on tagatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel kasutatava Privacy Shield andmekaitseraamistiku abil.

Privaatsuspoliitika muutmine

Käesolev privaatsuspoliitika on Vahenduskeskkonnas avaldatud ja kehtiv alates 02.04.2018. Privaatsuspoliitika muutmisel jõustuvad muudatused ja täiendused uue versiooni avaldamisel Vahenduskeskkonnas. Samuti edastataks uus versioon e-posti teel kõikidele isikutele, kelle isikuandmeid me töötleme.